top of page
רקע חד.jpg

1. מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, בקורסים ובאתר- הינם של תפארת שיש בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתה בכתב של תפארת שיש.

2. המחיר כולל משלוח עד הבית עם שליח.

3. שימוש בתכנים ובשירותים המופיעים באתר הינם על אחריות המשתמש. המידע המופיע באתר הינו בגדר המלצה או לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר. החברה אינה אחראית לתוצאות ישירות ו/או עקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר ובקורסים נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של תפארת שיש לכך בכתב ומראש.

4. ביטול עיסקה ושירות החזרת מוצרים תתאפשר תוך 12 שעות מעת ביצוע התשלום וכל עוד החבילה לא יצאה מבית העסק, במידה והחבילה כבר יצאה עם שליח לא ניתן יהיה לבטל את העיסקה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי אפילו אם לא עברו 12 שעות בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

5. החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו. 

6. תוקף הקורס- ללא הגבלת תוקף ומספר צפיות.

7. כתובת החברה: נחל דולב 25 בית שמש

8. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, וכן לצורך מסירת הודעה לגבי זכויות יוצרים, ניתן לפנות בדוא"ל: master.picture.ts@gmail.com או בפלאפון: 052-7695629. החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות שישלחו לדוא''ל זה מוקדם ככל האפשר. אם מצאת בתכנים המוצעים באתר חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במדגבלות השימוש הינך מתבקש להודיע לנו על כך.

9. כל רכישה מקנה אונקי אחד בלבד, לא ניתן לקבל אונקי נוסף גם אם הלך לאחבוד או התקלקל או שהוחלף המחשב מכל סיבה שהיא.

10. מדניות הפרטיות של האתר והקורסים המתפרסמת באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ומרכישת הקורסים.

bottom of page